اخبار و مقالات زنبیل فروش ثبت حق امتیاز هواوی برای موبایلی با نمایشگر بدون بریدگی

ثبت حق امتیاز هواوی برای موبایلی با نمایشگر بدون بریدگی

اخبار و مقالات زنبیل فروش هواوی به اندازه نیاز ۲ سال چیپ و قطعات ضروری ذخیره کرده است

هواوی به اندازه نیاز ۲ سال چیپ و قطعات ضروری ذخیره کرده است